Regulamin

REGULAMIN ZAMKU ZAGADEK W WIŚLE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług oferowanych przez Zamek Zagadek – Pokoje Zagadek Wisła z siedzibą zlokalizowaną przy ulicy Lipowej 4A w Wiśle.

2. Osoby dokonujące rezerwacji w Zamku Zagadek zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Zamek Zagadek zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

OGÓLNE ZASADY GRY

5. Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność.

6. Gra trwa maksymalnie 60 – 80 min.

7. Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich osób bez ograniczeń wiekowych, jednakże zaleca się, by osoby poniżej 12 roku życia brały udział w grze wraz z opiekunem lub za jego zgodą.

8. Na terenie Zamku Zagadek obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

9. Osoby będące pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających nie przystąpią do gry.

10. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.

11. Zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia na meble lub elementy wyposażenia pokoju.

12. Przebieg gry jak i cały obiekt Zamku Zagadek jest monitorowany.

13. Gra może zostać przerwana jeśli Pracownik Zamku Zagadek stwierdzi, że uczestnicy zachowują się w sposób nieodpowiedni (subiektywna ocena pracownika).

14. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.

15. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

16. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

REZERWACJE

17. Osoby dokonujące rezerwacji mają obowiązek podania prawdziwych danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.

18. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych rezerwacja może być anulowana po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika Zamku Zagadek.

19. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście na miejscu.

20. Pracownik Zamku Zagadek może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.

21. W celu zachowania właściwego przebiegu gry prosimy o stawienie się na 10 min przed rozpoczęciem zabawy.

INFORMACJA NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zamek Zagadek.

Państwa Dane Osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynie przez pracowników zatrudnionych w Zamku Zagadek.